Witamy Serdecznie.

W tym Roku wzbogaciliśmy zasób środków pływających na naszej Stanicy o kolejne łodzie wędkarskie oraz rowerki rekreacyjne.
Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z naszej oferty wynajęcia łodzi bądź rowerku w naszej Stanicy.
Koła Wędkarskie PZW mogą również zorganizować zawody na Terenie Stanicy Soczewka ze środków pływających czy też z linii brzegowej. Chętnie pomożemy, podpowiemy oraz udostępnimy Stanicę na czas organizacji zawodów.

Zapraszamy do kontaktu:
Stanica Soczewka ul. Widokowa 2

 

 

Szanowni Wędkarze .

 

Stanica wędkarska OMPZW w Soczewce, zarządzana obecnie przez Koło 117 "WĘDKARZ" w Płocku,  to wspólne miejsce dla wszystkich Członków Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW

STANICY WĘDKARSKIEJ

KOŁA 117 WĘDKARZ PŁOCK

OM PZW W SOCZEWCE

 

Obiekty Stanicy wędkarskiej OMPZW w Soczewce, zarządzane przez Koło 117 „WĘDKARZ” w Płocku, jak również ich wyposażenie są wspólnym dorobkiem wędkarzy i majątkiem wszystkich członków PZW.

Niniejszy Regulamin opracowany i przyjęty do stosowania przez Kolegów wędkarzy ma na celu ochronę obiektów i wyposażenia przed ich zniszczeniem i dewastacją oraz określenia szczegółowych zasad korzystania z obiektów i urządzeń Stanicy, by mogły one służyć następnym pokoleniom środowiska wędkarskiego.

 

Uprawnienia :

 1. Prawo do przebywania na terenie Stanicy mają wszyscy członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego wraz z rodzinami.
 2. Prawo do korzystania z budynku stanicy mają wyłącznie osoby zameldowane na czas pobytu w Stanicy.
 3. Każdy członek PZW ma prawo uczestniczyć w imprezach sportowo rekreacyjnych, organizowanych na terenie siedziby Stanicy wraz z rodziną.
 4. Wstęp na pomost mają wyłącznie osoby cumujące oraz wypożyczające sprzęt pływający.
 5. W rozumieniu „Stanicy” są to :

- pomosty pływające

- pomieszczenia garażowe, szafki i stojaki do przechowywania sprzętu wędkarskiego

- urządzenia do składowania sprzętu pływającego na placu w okresie zimowym

 

 

Obowiązki :

 1. Nakłada się na każdego członka PZW przebywającego na terenie Stanicy obowiązek należytej dbałości o obiekty i wyposażenie.
 2. Każdy członek PZW oraz osoby towarzyszące przebywające na terenie Stanicy ma obowiązek naprawy ewentualnych szkód, jakie powstaną z jego winy, członka jego rodziny lub osoby towarzyszącej w terminie 14 dni od daty wystąpienia szkody.
 3. Osoby wprowadzające psy na teren Stanicy zobowiązane są do ich nadzorowania, usuwania zanieczyszczeń oraz naprawiania szkód prze nie spowodowanych. Psy powinny być na smyczy i w kagańcu.
 4. Użytkownik, korzystający z urządzeń Stanicy bierze na siebie obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu i przestrzegania innych pozostałych postanowień Zarządu Koła.
 5. Użytkownik, korzystający z urządzeń Stanicy ma obowiązek terminowego uiszczania opłat obowiązujących w Stanicy tj. ( za cumowanie łodzi, korzystanie z garaży, szafek ), których wysokość określa Zarząd Koła w formie corocznej Uchwały jeszcze przed zwodowaniem swojej łodzi, jednak nie później niż do 31 maja każdego roku.
 6. Użytkownik, korzystający z cumowania łodzi ma obowiązek uczestniczyć w pracach przy wiosennym wodowaniu i jesiennym ściąganiu pomostów z wody.
 7. Użytkownik, korzystający z urządzeń Stanicy ma obowiązek stałego nadzorowania swojego sprzętu, łodzi zacumowanej przy pomoście, szczególnie w okresie przyboru wód, gwałtownych zjawisk atmosferycznych itp., oraz uczestniczyć w pracach w usuwaniu ich skutków, a także poproszony przez Gospodarza reagować na wezwania telefoniczne do przybycia na teren Stanicy.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność, w tym finansową, za skutki wynikłe z braku dozoru własnego sprzętu (np. łodzi), który spowodował uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu innego użytkownika, tym samym jest zobowiązany do niezwłocznej naprawy uszkodzonego sprzętu.
 9. Wprzypadku konieczności remontu łodzi na terenie Stanicy, jej właściciel zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zarządu Koła na piśmie z określeniem terminu wykonywania prac.
 10. W trakcie wykonywania jakichkolwiek prac na terenie Stanicy, każdy zobowiązany jest do pozostawienia po ich zakończeniu należytego porządku, a prace powinny być wykonywane w miejscu wyznaczonym przez Gospodarza Stanicy.
 11. Każdy użytkownik zobowiązany jest do kontroli stanu technicznego swojego sprzętu pozostawionego na terenie Stanicy, jego zabezpieczeniu zarówno na placu jak i pomoście.
 12. Osoby przebywające na terenie Stanicy zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i p. poż.
 13. Osobom przebywającym na terenie Stanicy zezwala się na palenie papierosów w wyznaczonym miejscu.
 14. Wypływając na wodę użytkownik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu ratunkowego.
 15. Zabrania się użytkownikom nie uczestniczącym w imprezach sportowych, organizowanych w danym dniu przez Zarząd Koła wędkowania w obrębie akwenu wodnego, na którym rozgrywane są zawody.
 16. Członek PZW korzystający z urządzeń Stanicy po zapoznaniu się z regulaminem zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia, które nakłada na podpisującego obowiązek jego przestrzegania i które jest integralną częścią tego Regulaminu.
 17. Obowiązuje zakaz połowu ryb z linii brzegowej i pomostów na terenie Stanicy.
 18. Na terenie Stanicy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i psychotropowych.
 19. Na terenie Stanicy obowiązuje całkowity zakaz parkowania samochodów.

 

 

Postanowienia końcowe :

 1. Nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu powoduje :

- powiadomienie osoby łamiącej Regulamin na piśmie o usunięciu sprzętu z terenu siedziby Stanicy w terminie 14 dni od daty podjęcia ostatecznej decyzji przez Zarząd Koła

- w przypadku nie dotrzymania terminu, sprzęt zostanie usunięty z terenu siedziby Stanicy na koszt właściciela, jednocześnie Zarząd Koła nie ponosi odpowiedzialności za usunięty poza teren Stanicy sprzęt

 1. Cofnięcie decyzji na korzystanie z urządzeń Stanicy dokonuje się w formie Uchwały Zarządu Koła.
 2. Regulamin obowiązuje z dniem przyjęcia przez Zarząd Koła.

 

Regulamin zatwierdzono w dniu 02.03.2022r. podjętą uchwałą nr 16/2022 Zarządu Koła.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------